Koło Naukowe Rachunkowości WNEiZ

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

 

REGULAMIN KNR UMK w Toruniu

 

I. CZŁONKOSTWO

 

1.      Osoby – założyciele KNR nabywają członkostwo z chwilą uzyskania zgody na rozpoczęcie działalności, po wcześniejszym złożeniu deklaracji członkowskiej.

2.      Osoby ubiegające się o członkostwo winny złożyć Prezesowi Zarządu pisemną deklarację, zawierającą oświadczenie woli urzeczywistniania celów KNR poprzez czynny udział w jego pracach.

3.      Członkostwo uzyskuje się z chwilą podjęcia przez Zarząd stosownej uchwały na wniosek Prezesa Zarządu w głosowaniu przy akceptacji zwykłej większości spośród wszystkich biorących udział w głosowaniu i wpisania ubiegającego się do Księgi Członków.

4.      W uzasadnionych przypadkach Zarząd może odmówić przyjęcia ubiegającego się w poczet członków. Decyzja Zarządu jest ostateczna.

5.      Członkostwo w KNR ustaje wskutek:

-          ukończenia studiów I lub II stopnia,

-          zrzeczenia się,

-          śmierci,

-          pozbawienia przez Zarząd.

6.      Członkostwo po I stopniu studiów nie wygasa automatycznie, jeżeli członek złoży ustnie oświadczenie Prezesowi Zarządu, że zamierza w dalszym ciągu uczestniczyć w pracach KNR.

7.      Zrzeczenie się członkostwa wymaga dla swej ważności pisemnego oświadczenia       złożonego Prezesowi Zarządu.

8.      Pozbawienie członkostwa następuje w razie umyślnego działania na szkodę i dobre imię       KNR jak też podejmowania działań sprzecznych z celami realizowanymi przez KNR, a w szczególności:

-          popełnienie przestępstwa w rozumieniu kodeksu karnego,

-          zaprzestanie z przyczyn leżących po stronie członka czynnego udziału w pracach KNR:
- nieusprawiedliwiona nieobecność na 2 spotkaniach członków Koła,

- brak zaangażowania przy realizacji co najmniej jednego projektu realizowanego przez KNR w ciągu roku akademickiego,

9.      Uchwałę w sprawie pozbawienia członkostwa podejmuje Zarząd na wniosek Prezesa Zarządu

w głosowaniu. Do odwołania  członka wystarczy zwykła większość spośród członków biorących udział w głosowaniu. Decyzja Zarządu jest ostateczna.

10.   Skreślenie z listy członków odnotowuje się w Księdze Członków.

11.   Członkom KNR przysługuje prawo reprezentowania KNR podczas konferencji i konkursów, w których uczestnictwo finansowane jest ze środków KNR. W przypadku, gdy fundusze KNR są niewystarczające lub liczba uczestników danego wydarzenia ograniczona, pierwszeństwo wyjazdu przysługuje chętnym członkom, którzy wykazują się największym zaangażowaniem w działalność KNR oraz w bieżącym roku akademickim nie brali udziału w wyjazdach.

 

II. WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW

 

1.      Walne Zgromadzenie Członków zwołuje Prezes Zarządu, przynajmniej raz na koniec roku kalendarzowego tj. w grudniu z minimum tygodniowym wyprzedzeniem, poprzez zamieszczenie informacji o miejscu i dacie spotkania drogą elektroniczną.

2.      Walne Zgromadzenie Członków może także zwołać Prezes Zarządu na wniosek 1/3 członków Koła wpisanych do Księgi Członków nie mniej jednak niż 5 osób. Tryb zwołania jest taki sam jak w pkt. 1.

3.      W uzasadnionych przypadkach Walne Zgromadzenie Członków może zwołać Opiekun Naukowy. Tryb zwołania jest taki sam jak w pkt. 1.

4.      Wszelkie postanowienia Walnego Zgromadzenia Członków przyjmują formę uchwały. Do podjęcia uchwały wymagane jest głosowanie, w którym za przyjęciem uchwały opowie się zwykła większość biorących udział w głosowaniu członków.

 

 

III. ZARZĄD

 

1.      Walne Zgromadzenie Członków wybiera w głosowaniu Zarząd spośród członków KNR. Kandydatów do Zarządu może zgłosić każdy członek obecny podczas Walnego Zgromadzenia Członków. Głosowanie odbywa się łącznie lub pojedynczo nad każdą kandydaturą na członka Zarządu. Kandydatura zostaje przyjęta, jeżeli opowie się za nią zwykła większość członków biorących udział w głosowaniu.

2.      Kadencja Zarządu trwa od 1 stycznia do 31 grudnia.

3.      Zarząd odpowiada przed Walnym Zgromadzeniem Członków za podejmowane przez siebie decyzje.

4.      Zarząd lub jego poszczególnych członków można odwołać na Walnym Zgromadzeniu Członków zwykłą większością głosów biorących udział w głosowaniu, na wniosek dowolnej liczby członków KNR lub na wniosek Opiekuna Naukowego. Odwołanie Zarządu lub jego poszczególnych członków może się odbyć jedynie pod warunkiem, że podczas tego samego Zgromadzenia zostanie wybrany nowy Zarząd lub jego poszczególni członkowie.

5.      Do kompetencji Zarządu należy:

- prowadzenie bieżącej działalności KNR, pomiędzy Walnymi Zgromadzeniami Członków,

- realizacja uchwał Walnego Zgromadzenia Członków.

6.      Zarząd może wyznaczać nowe cele do zrealizowania w trakcie swojej kadencji, jeżeli nie są one sprzeczne z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków.

7.      Zarząd podejmuje decyzje na wniosek Prezesa Zarządu zwykłą większością głosów.

8.      Do kompetencji Prezesa Zarządu należy:

-          kierowanie pracami Zarządu,

-          reprezentowanie KNR wobec osób trzecich,

-          nadzorowanie pracy pozostałych członków Zarządu,

-          wnioskowanie o przyjęcie w poczet członków KNR,

-          wnioskowanie o wykreślenie z listy członków KNR,

-          zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków,

-          nadzorowanie przygotowania sprawozdania dla Walnego Zgromadzenia Członków,

-          zarządzanie aktywami KNR,

-          wyznaczanie zadań poszczególnym członkom KNR,

-          organizacja okresowych spotkań członków KNR.

 

9.      Do kompetencji Vice Prezesa ds. Finansów należy:

-          prowadzenie finansów KNR,

-          przygotowywanie preliminarzy finansowych,

-          rozliczanie wykonania preliminarzy finansowych zrealizowanych projektów,

-          kontakt ze sponsorami,

-          zakup materiałów biurowych i promocyjnych dla KNR.

 

10.   Do kompetencji Vice Prezesa ds. Marketingu należy:

-     informowanie szerokiego kręgu odbiorców o działalności KNR,

-          przygotowywanie artykułów promocyjnych do mediów,

-          przygotowywanie gadżetów reklamowych KNR,

-          przygotowywanie dyplomów, zaproszeń, plakatów itd.,

-          nadzór nad treścią i formą informacji zamieszczanych na stronie www oraz w gablotach,

-          dokumentowanie fotograficzne działalności KNR,

-          prowadzenie Księgi Pamiątkowej KNR.

 

11.   Zarząd składa pisemne sprawozdanie z działalności KNR obligatoryjnie na koniec trwania kadencji, jednak nie później niż do Walnego Zgromadzenia Członków, które odbywa się w grudniu każdego roku. 

12.   Prezes Zarządu reprezentuje KNR jednoosobowo wobec osób trzecich.

13.   Decyzje Zarządu przyjmują formę uchwał.

 

IV.              OPIEKUN NAUKOWY

 

1.      Zadaniem Opiekuna Naukowego jest sprawowanie kontroli nad poziomem naukowym       działań podejmowanych przez KNR.

2.      Kierownik Katedry Rachunkowości wyznacza jednego lub więcej pracowników Katedry do pełnienia funkcji Opiekuna Naukowego.

3.      Do kompetencji Opiekuna Naukowego należy:

- reprezentowanie KNR wobec osób trzecich,

- zatwierdzanie projektów badawczych podejmowanych przez członków,

- merytoryczna pomoc w realizacji projektów badawczych,

- nadzorowanie bieżącej działalności KNR,

- zatwierdzanie korespondencji KNR z osobami trzecimi. 

 

V.    STATUT I REGULAMIN

 

1.      KNR działa w oparciu o przepisy Statutu i Regulaminu.

2.      Uchwalenie Statutu i Regulaminu i dokonywanie w nich zmian wymagają głosowania podczas Walnego Zgromadzenia Członków, w którym za zmianami opowie się zwykła większość członków biorących udział w głosowaniu.

 

VI.              FINANSE

 

1.      KNR może pobierać od swoich członków składki, których wielkość i termin ich pobierania ustalane są  w głosowaniu na wniosek Prezesa Zarządu na Walnym Zgromadzeniu Członków zwykłą większością głosów wszystkich biorących udział w głosowaniu.

2.      KNR gromadzi pozyskane środki pieniężne na specjalnym koncie wskazanym przez administrację Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

3.      Za prawidłowe zarządzanie środkami pieniężnymi KNR odpowiedzialny jest Zarząd.

4.      KNR może wykonywać usługi zlecone przez inne podmioty, za którą będzie otrzymywać stosowne wynagrodzenie. 

 

VII.           POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1.      KNR zostaje powołane na czas nieokreślony.

2.      KNR może zostać rozwiązane na wniosek Prezesa Zarządu lub minimum połowy wszystkich członków wynikającej z Księgi Członków nie mniej jednak niż 5 osób w głosowaniu na Walnym Zgromadzeniu Członków większością 2/3 głosów wszystkich biorących udział w głosowaniu.

3.      Interpretacja Statutu i Regulaminu należy do Zarządu.

 

 


 

 

Sponsorzy

Patron medialny