Koło Naukowe Rachunkowości WNEiZ

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

STATUT KNR UMK w Toruniu

 

 

I.     NAZWA ORGANIZACJI I SIEDZIBA

 

1.      Nazwa: Koło Naukowe Rachunkowości

2.      Nazwa skrócona: KNR

3.      Siedziba: Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania ul. Gagarina 13A, 87-100 Toruń

4.      Członkostwo: Członkami KNR mogą być studenci studiów dziennych, zaocznych oraz doktoranckich Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK w Toruniu

 

 

II.   CELE KNR I SPOSÓB ICH REALIZACJI

 

1.        Głównymi celami KNR są:

1.1    podnoszenie poziomu wiedzy z rachunkowości,

1.2    poszerzanie kręgu osób zainteresowanych rachunkowością,

1.3    umożliwianie osobom interesującym się rachunkowością doskonalenie swoich

  umiejętności, 

1.4    upowszechnianie wśród członków KNR praktycznych zastosowań rachunkowości
w przedsiębiorstwach,

1.5    promocja Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK w Toruniu.

 

2.       Cele są realizowane poprzez:

2.1  wykłady,

2.2   konwersatoria,

2.3   konsultacje,

2.4   współpracę z organizacjami zawodowymi księgowych, biegłych rewidentów i innymi 

organizacjami i osobami, których cele lub przedmiot działalności są tożsame z celami i przedmiotem działalności KNR,

2.5   praktyki krajowe i zagraniczne,

2.6   konkursy i olimpiady,

2.7   działalność wydawniczą,

2.8   konferencje,

2.9   inne niż wymienione w powyższych punktach.

 

 

III.  WŁADZE I STRUKTURA ORGANIZACYJNA KNR

 

1.      Najwyższą władzą KNR jest Walne Zgromadzenie Członków, w skład którego wchodzą wszyscy członkowie KNR.

2.      Pracami Walnego Zgromadzenia Członków kieruje Przewodniczący, wybierany spośród członków obecnych na Zgromadzeniu.  

3.      Pracami KNR pomiędzy Walnymi Zgromadzeniami Członków kieruje Zarząd, w skład którego wchodzą :

-          Prezes Zarządu,

-          Vice Prezes ds. Finansów,

-          Vice Prezes ds. Marketingu,

4.      Skład Zarządu, w zależności od potrzeb, można uzupełnić o Członków Zarządu, których liczba nie może przekroczyć 5 osób.

5.      W skład Zarządu mogą wejść tylko członkowie KNR.

6.      Nad pracami KNR opiekę naukową sprawuje Opiekun Naukowy, który jest pracownikiem Katedry Rachunkowości, delegowanym przez Kierownika Katedry.

 

                                                                  

IV.  FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI KNR

 

1.      KNR działa na zasadzie non profit.

2.      Finansowanie działalności KNR odbywa się z dobrowolnych wpłat osób i instytucji.

3.      KNR może od swoich członków pobierać składki.

4.      Zarząd KNR jest odpowiedzialny za prawidłowe zarządzanie finansami KNR.

 


 

Sponsorzy

Patron medialny