Informacje o Kole

    Aktualności

    Statut

    Historia

    Władze

Sekcja Geoinformacyjna

Galeria zdjęć

Kontakt

Ciekawe linkiRegulamin Studenckiego Koła Naukowego Geografów


Struktura organizacyjna SKNG


 1. Studenckie Koło Naukowe Geografów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika jest organizacją studencką.
 2. Pełna nazwa koła to Studenckie Koło Naukowe Geografów przy Uniwersytecie Mikołaja Kopernika.
 3. Komórką odpowiedzialną za organizacje pracy SKNG jest Zarząd, w którego skład wchodzą:
  -opiekun
  -prezes
  -zastępca prezesa
  -skarbnik
  -sekretarz
 4. Zarząd jest wybierany przez wszystkich członków SKNG na okres dwóch lat, przy czym jego praca jest oceniana pod koniec każdego roku akademickiego.
 5. Podstawą finansowania działalności SKNG są obowiązkowe składki, których wysokość ustalana jest na początku każdego roku akademickiego. Część imprez dofinansowywana jest z funduszy Rektora. Samorządu studenckiego, a także przez sponsorów niezwiązanych z uniwersytetem. Ponadto SKNG posiada budżet przyznawany przez Instytut Geografii na każdy rok finansowy (kalendarzowy) na podstawie preliminarzu uchwalonego przez wszystkich członków SKNG.

Działalność SKNG


 1. Celem działalności Studenckiego Koła Naukowego Geografów jest rozwój zainteresowań naukowych studentów oraz popularyzacja wiedzy geograficznej.
 2. Formy działalności SKNG:

 3. -spotkania poświęcone sprawom bieżącym
  -prelekcje, odczyty, dyskusje, spotkania z ludźmi związanymi z naukami o Ziemi, itd.
  -wycieczki naukowo-poznawcze
  -prace o charakterze naukowym i dydaktycznym (letnie obozy naukowe, wyprawy zagraniczne)
 4. Ustalanie planu pracy i preliminarzu finansowego na dany rok akademicki odbywa się w jego pierwszym miesiącu.
 5. Dokumentacja pracy SKNG jest gazetka ścienna znajdująca się w Instytucie Geografii na ulicy Fredry oraz kronika, nad którą opiekę sprawuje kronikarz.
 6. Każdy członek SKNG posiada legitymacje członkowską opieczętowaną po opłaceniu składki członkowskiej na dany rok akademicki.
 7. W czasie realizacji zadań SKNG obowiązuje podział prac. Każdy z uczestników powinien mieć przydzielone konkretne obowiązki, za które jest odpowiedzialny. Do każdej z imprez powinna być przydzielona osoba odpowiedzialna za jej udokumentowanie przy współpracy z kronikarzem oraz za zrelacjonowanie na forum SKNG.
 8. Pierwszeństwo udziału w imprezach SKNG o ograniczonej ilości uczestników oraz dofinansowanych mają osoby aktywnie uczestniczące w pozostałych pracach koła.
 9. Członkowie koła mogą tworzyć i zrzeszać się w sekcjach tematycznych posiadających opiekuna naukowego, którym zostaje pracownik naukowy wyrażający swoją zgodę, po prośbie skierowanej przez członków koła naukowego. Utworzenie sekcji zostaje potwierdzone przez zarząd koła.

  Toruń, 2011

Statut

Komitetu Koordynacyjnego Studenckich Kół Naukowych Geografów.


§1


  Postanowienia ogólne:
 1. Nazwa: Komitet Koordynacyjny Studenckich Kół Naukowych Geografów.
 2. Komitet Koordynacyjny jest organem powołanym na wniosek Studenckich Kół Naukowych Geografów i jest wobec nich odpowiedzialny za swą działalność.
 3. Siedzibą Komitetu Koordynacyjnego jest ośrodek akademicki, którego Koło Naukowe w drodze głosowania zostało wybrane dla pełnienia funkcji koordynatora.
 4. Podstawowe cele działalności Komitetu Koordynacyjnego:
  a) Zjednoczenie działania Studenckich Kół Naukowych Geografów w zakresie pracy organizacyjnej i badań naukowych,
  b) Umacnianie więzi w studenckim naukowym ruchu geograficznym,
  c) Inicjowanie podejmowania tematów naukowych szczególnie ważnych z punktu widzenia naukowego i praktycznego.

§2


  Struktura i organizacja Komitetu Koordynacyjnego:
 1. Siedziba Komitetu Koordynacyjnego zostaje wybrana w drodze tajnego głosowania zwykłą większością głosów podczas Ogólnopolskiego Zjazdu Studenckich Kół Naukowych Geografów.
 2. W wyborach siedziby Komitetu Koordynacyjnego bierze udział ustępujący Komitet Koordynacyjny.
 3. Komitet Koordynacyjny składa się z Prezydium i członków Komitetu.
 4. Prezydium Komitetu Koordynacyjnego składające się z pięciu osób wybierane jest spośród członków Koła Naukowego Geografów które przyjęło Komitet Koordynacyjny, zaś członkami Komitetu są przewodniczący wszystkich Studenckich Kół Naukowych Geografów.
 5. Członkami Komitetu Koordynacyjnego mogą być również opiekunowie poszczególnych Kół Naukowych Geografów z głosem doradczym.
 6. Członkowie Prezydium Komitetu Koordynacyjnego wybierają ze swego grona przewodniczącego, v-ce przewodniczącego, sekretarza i dwóch członków.
 7. Prezydium Komitetu Koordynacyjnego konstytuuje się nie później niż trzy miesiące po przekazaniu Komitetu danemu ośrodkowi, a członkowie Komitetu Koordynacyjnego zostaną poinformowani o składzie Prezydium.
 8. Kadencja Prezydium Komitetu Koordynacyjnego jest dwuletnia.
 9. Kadencja członków Komitetu Koordynacyjnego jest uwarunkowana Statutem poszczególnych Kół, względnie decyzjami Zarządów Kół.

§3


  Obowiązki i działalność Prezydium Komitetu Koordynacyjnego:
 1. Do obowiązków Prezydium należy:
  a) kierowanie i koordynowanie prac studenckiego ruchu naukowego geografów,
  b) organizowanie problemowych posiedzeń Komitetu Koordynacyjnego, nie rzadziej niż jeden raz w roku.
 2. Prezydium Komitetu Koordynacyjnego przedstawia plan pracy Komitetu Koordynacyjnego Studenckich Kół Naukowych Geografów.
 3. Prezydium Komitetu Koordynacyjnego, wspólnie z Kołem Naukowym ośrodka, przy którym znajduje się siedziba Komitetu Koordynacyjnego, organizuje Ogólnopolski Zjazd Studenckich Kół Naukowych Geografów.
 4. Ogólnopolski Zjazd Studenckich Kół Naukowych Geografów organizowany jest nie rzadziej, niż co dwa lata. Na Zjeździe prezentowana jest działalność poszczególnych Kół Naukowych Geografów oraz podsumowywana działalność Komitetu Koordynacyjnego.
 5. W Zjeździe biorą udział przedstawiciele Kół Naukowych Geografów ze wszystkich ośrodków uniwersyteckich.
 6. Prezydium Komitetu Koordynacyjnego inicjuje zespołowe badania naukowe z udziałem poszczególnych Kół, oraz organizuje obozy i wycieczki naukowe o charakterze ogólnopolskim.
 7. Prezydium Komitetu Koordynacyjnego informuje o działalności i osiągnięciach studenckiego ruchu naukowego geografów w czasopismach naukowych i prasie.

§4


  Obowiązki i działalność Komitetu Koordynacyjnego:
 1. Zatwierdzanie planu pracy Komitetu Koordynacyjnego przedstawionego przez Prezydium.
 2. Koordynacja i zatwierdzanie kalendarza imprez ogólnopolskich: -zjazdów, seminariów specjalistycznych, obozów kompleksowych, wycieczek i in.
 3. wnioskowanie o przyznanie nagrody dla wyróżniającego się Koła Naukowego, oraz dla opiekuna tegoż Koła do władz uczelni i Dyrekcji Instytutu, przy którym działa Koło.
 4. W posiedzeniach Komitety Koordynacyjnego mogą brać udział pracownicy naukowi ośrodka, którego Koło przejęło Komitet Koordynacyjny.

§5


  Uwagi końcowe:
 1. Komitet Koordynacyjny może ulec rozwiązaniu na wniosek jego członków.
 2. Niniejszy statut wchodzi w życie z chwilą zatwierdzenia go przez członków Komitetu Koordynacyjnego.
 3. Zmiana Statutu następuje na wniosek Prezydium Komitetu Koordynacyjnego większością 3/5 głosów członków K.K. biorących udział w Ogólnopolskim Zjeździe Kół Naukowych Geografów.
 4. Zjazd jest nazywany Ogólnopolskim, jeśli bierze w nim udział, co najmniej połowa działających Kół Naukowych Geografów na terenie Polski.

  Lublin, maj 2000
  Komitet Koordynacyjny Studenckich Kół Naukowych Geografów


© SKNG 2012
www.skng.umk.pl